Semalt: Mazmuny gyryjylar. Mazmunyňyzy kimiň ogurlaýandygyny nädip tapmaly

Blogçy ýa-da mazmun ýazyjysy bolsaňyz, mazmun gyryjylary hakda hemme zady bilmek ähtimallygyňyz bar. Mazmuny döwüjiler, şahsy bloglary üçin hiç hili rugsatsyz web mazmunyňyzy göçürip ýa-da ogurlap biljekdigine üns beriň. Mazmuny gyryjylaryň käbiri diňe blog ýazgylaryňyzy göçürýär we ýelmeýär, beýlekileri RSS ýazgylaryndan mazmuny almak we öz web sahypalarynda çap etmek üçin awtomatiki programmalary ulanýarlar. Bu ýerde web mazmunyňyzy kimiň ogurlaýandygyny we olara garşy nähili çäreleri görmelidigiňizi düşündireris.

Sahypaňyzyň gyrylandygyny nädip bilmeli:

Yahoo, Bing ýa-da Google-da ýazgy adyňyzy gözlemeseňiz, mazmunyňyzy yzygiderli ogurlaýan web sahypalaryny yzarlap bilmersiňiz. Şol spam ýa-da hakerler hakda bilmek isleýän bolsaňyz, aşakdaky usullardan birini synap bilersiňiz.

1. Göçürme:

Internetdäki mazmunyňyzy kimiň ogurlaýandygyny anyklamagyň iň aňsat we iň ýönekeý usuly. Bu programma, web mazmunyňyzyň URL-lerini girizmäge we onuň nusgalaryny Bütindünýä Kerebinde tapmaga mümkinçilik berýär. 10 000 töweregi web sahypasyny birnäçe bahadan barlamaga mümkinçilik berýän çäkli wariantlar ýa-da premium wersiýasy bilen mugt wersiýasyny ulanyp bilersiňiz.

2. ackazgylar:

Şeýle hem, mazmunyňyzy her gün diýen ýaly ogurlaýan sahypalary kesgitlemek we ýok etmek üçin WordPress sahypaňyzyň yzlaryny synap bilersiňiz. “Akismet” -i ulansaňyz, yzarlamalaryň köpüsi spam bukjasynda görkeziler. Yzyna düşmegi kesgitlemegiň we almagyň açary, ýazgyňyzyň uly labyr tekstleri bilen baglanyşyklaryny goşmakdyr. Içerki we daşarky baglanyşyk sahypaňyzy optimizirlemek üçin möhümdir.

3. Webmaster gurallary:

Mazmun gyryjylary tapmagyň ýene bir usuly, Webmaster Gurallaryny ulanmakdyr. Google Analitika hasabyňyzyň Web> baglanyşyklaryna giriň we Baglanan sahypalar sütünine basyň. Postsazgylaryňyzy baglanyşdyrýan islendik web sahypasy bu ugurda görkeziler. Bu sahypada öz baglanyşyklaryňyzy tapmak üçin diňe domene basmaly we web sahypaňyzyň şu wagta çenli haýsy makalalarynyň ogurlanandygyny anyklamaly. Bu ýerde, her gün ýazgylaryňyzyň atlaryny we mazmunyny näderejede göçürip alýandyklaryny görüp bilersiňiz.

4. Google duýduryşlary:

Yzygiderli habar ibermeýän bolsaňyz we beýleki sahypalardaky blog ýazgylaryňyzy ýa-da makalalaryňyzy ýatda saklamak isleýän bolsaňyz, sitata belliklerine goýup, makalalaryňyzyň atlarynyň takyk gabat gelýänini ulanyp, Google Alerts döretmeli.

Gyrylan ýazgy üçin karz alyň:

WordPress sahypasyny döreden bolsaňyz, RSS aşaky plaginini synap görüň. Ulanyjylara tekstiň adaty böleklerini RSS iýmit mazmunynyň aşagyna ýa-da ýokarsyna ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär. WordPress sahypasy ýok bolsa, mazmunyň aşagyndaky ýa-da ýokarsyndaky gysga düşündirişi ýa-da şuňa meňzeş maglumatlardan ybaratdygyny we dogry salgylanmalydygyny bellemeli.

Mazmuny döwmegi nädip bes etmeli?

Hiç kimiň web mazmunyňyzy ogurlamagyny ýa-da göçürmegini islemeýän bolsaňyz, birnäçe çäreleri görmeli bolarsyňyz. Ilki bilen, sahypa administratoryna ýüz tutup, web mazmunyňyzyň göçürilen sahypalaryny aýyrmagyny haýyş etmeli. Ony şol makalalary derrew aýyrmaga ynandyryp bilersiňiz.

Dolandyryjy bilen habarlaşmagyň ýollary ýok bolsa, bu web sahypasynyň ýa-da domen adynyň kimdigini anyklamak üçin Whois Gözlegini etmeli. Şahsy hasaba alynmadyk bolsa, administratoryň e-poçta salgysyny aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz. Ativea-da bolmasa, GoDaddy ýa-da HostGator bilen habarlaşyp bilersiňiz we web sahypasynyň ýa-da domen adynyň web mazmunyňyzy yzygiderli ogurlaýandygyny, ýa-da derrew aýrylmalydygyny ýa-da togtadyljakdygyny habar berip bilersiňiz.

Iň soňkusy, iň azyndan, DMCA-a baryp bilersiňiz. Awtorlyk hukugy bilen goralan suratlaryňyzy, wideolaryňyzy, blog ýazgylaryňyzy we mazmunyňyzy aýyrmak üçin aýyrmak hyzmatyndan peýdalanmalysyňyz. DMCA bilen goralýan nyşanlary öz içine alýan käbir WordPress pluginleri bar we potensial hakerlere we ogrylara duýduryş bermek üçin ony web sahypaňyza gurup bilersiňiz.

send email